Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre mikroregión Cserehát sa blíži ku koncu.

Odovzdanie továrne na kyslú kapustu v Hidasnémeti

Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre mikroregión Cserehát sa blíži ku koncu.

 

Od roku 2019 do júla 2022 sa realizoval projekt Cezhraničný akčný plán zamestnanosti pre mikroregión Cserehát v slovensko-maďarskej prihraničnej oblasti v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Hlavným cieľom akčného plánu bolo zvýšiť zamestnanosť v regióne Cserehát podporou lokálnej produkcie. Aktivity boli zamerané hlavne na podporu ľudského kapitálu cez podporu výrobnej infraštruktúry až po vytvorenie regionálnej značky a marketingu.

Celkový rozpočet akčného plánu je 4 417 494,36 eur, na projektoch sa podieľalo 15 partnerov a vďaka akčnému plánu vzniklo 12 nových pracovných miest. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

V rámci akčného plánu bolo realizovaných sedem projektov, ktoré na seba prirodzene nadväzovali, čím sa vytvoril synergický efekt v podporovaných aktivitách.

Prvé dva projekty sa venovali podpore podnikateľov z územia. Cezhraničnou spoluprácou partnerov sa zlepšila kvalita, konkurencieschopnosť a popularita lokálnych produktov. Z projektu Development of local + products 1 zrealizoval BARTRANZ, s.r.o. lisovňu tekvicového oleja v Buzici (SK), Dsupin János e.v. továreň na výrobu ovocných štiav v Gagyapáti (HU) a Cserehát-Völgy Kft. pražiareň semienok v Gagyapáti (HU). Príspevok z EFRR pre tento projekt predstavoval 455 015,94 €. Z projektu Development of local + products 2 Tesz-Team Kft. (HU) postavil továreň na spracovanie kyslej kapusty v Hidasnémeti a “Agentúra GES” spol. s.r.o. (SK) vytvorila priestor na výrobu cukrárenských výrobkov z lokálnych produktov v Košiciach. Príspevok z EFRR pre tento projekt bol 1 065 899,00 €.

Tretí a štvrtý projekt sa zameriaval na zlepšenie kvality ľudského kapitálu. Partneri projektu Through renovation to the education skvalitnili infraštruktúru odborných vzdelávacích inštitúcií. V meste Encs (HU) organizácia Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség zlepšila podmienky vzdelávania dospelých vytvorením školiaceho strediska a v Strednej odbornej škole agrotechnickej v Moldave nad Bodvou (SK) bolo zabezpečené moderné laboratórne vybavenie. Príspevok z EFRR tvorí 253 430,00 €. V rámci projektu Find your way to the labour market Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia realizovalo školenia pre dlhodobo nezamestnaných zamerané na zvýšenie úrovne vzdelania a zvýšenie šance uplatniť sa na trhu práce. Záverom sa uskutočnili workshopy, kde účastníkom prezentovali pracovné príležitosti. Príspevok z EFRR pre tento projekt bol 92 725,53 €.

 

V rámci ďalšieho projektu Meet the local needs boli nahradené niektoré chýbajúce kvalitné urbanistické funkcie vytvorením školiaceho centra v Gagyvendégi (HU) a vytvorením cezhraničnej siete miestnych trhovísk v obciach Buzica (SK), Moldava nad Bodvou (SK), Encs (HU), Hidasnémeti (HU) a Gagyvendégi (HU), čím sa zvýšila všeobecná kvalita života ľudí žijúcich v regióne. Príspevok z EFRR pre tento projekt predstavoval 1 345 571,00 €.

 

V prípade projektu Build and promote local image Jövő Útja Nonprofit Kft. (HU) a Ekonomická univerzita v Bratislave (SK) vytvorili novú regionálnu značku a internetovú aplikáciu s databázou lokálnych výrobcov. Organizovali aj 5 cezhraničných trhov a regionálne Agro EXPO. Príspevok z EFRR tvoril 131 777,84 €.

 

Koordináciu všetkých projektov akčného plánu a jeho širokú propagáciu pomocou rôznych komunikačných nástrojov zabezpečovalo rámci projektu Coordination and communication project Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia. Príspevok z EFRR pre tento projekt tvoril 185 344,00 €.

 

Obyvateľom mikroregiónu, ale aj širokej verejnosti prajeme veľa dobrých skúseností s výstupmi projektu.